Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu ww.filki.sk. Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej vždy len zákazník) bez obmedzenia.

Definovanie pojmov

 • Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu (e-shopu), predávajúcim a súčasne dodávateľom tovarov a služiieb ponúkaných v tomto e-shope www.filki.sk je Ing. Iveta Hakošová FILKI, sídlo Dlhá 26, 97101  Prievidza, IČO 47122382, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza, Oddiel ŽR 340-34407.
 • Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu www.filki.sk vytvori objednávku.
 • Spotrebiteľom sa pre účely zákona č. 102/2014 Z.z. rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobým, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania, či povolania.
 • Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach tohto obchodu.
 • Za komunikáciu sa v zmysle tohto obchodu pokladá elektronická komunikácia prostredníctvom e-shopu, e-mailová komunikácia a písomná doporučená komunikácia. Telefoncká komunikácia sa akceptuje okrem prípadov vymedzených v týchto obchodných podmienkach a v reklamačných podmienkach.

Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné (nie som platca DPH), t.u. vrátane všetkých ďalších daní a poplatokv, ktoré musí kupujúci pre získanie produktu alebo služy zaplatit. Cena za dopravu je samostatnou položkou. Pri objednaní viac kusov produktov sa určenie ceny za dopravu riadi celkovou hmotnosťou ojednaného tovaru a cenníkom prepravdu zvoleného spôsobu dopravy.

Predajná cena je cena tovarov alebo služieb, uvedená na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, t.j.  vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť. Cena za dopravu je samostatnou položkou. Pri objednaní viac kusov produktov sa určenie ceny za dopravu vždy  riadi celkovou hmotnosťou objednaného tovaru a cenníkom prepravcu zvoleného spôsobu dopravy.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Ceny v českých korunách alebo v inej mene sa prepočútavajú aktuálnym kurzom NBS, platým v deň zadania objednávky.

 

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením výberu tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre vybavenie objednávky je potrebné vyplniť potrebné údaje vo formulári a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Tento internetový obchod akceptuje objednanie tovaru bez registrácie v obchode, s registráciou v obchode, elektronicky prostredníctvom emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo písomne s doporučeným doručením.
 3. Pokiaľ spotrebiteľ tovar objedná iným spôsobom ako prostredníctvom objednávkového formulára, je potrebné popísať tovar tak, aby mohol byť jednoznačne špecifikovaný. Treba uviesť názov tovaru, farebné vyhodnotenie, cenu, spôsob platby, spôsob doručenia, meno, fakturačnú a doručovaciu adresu a telefónne číslo spotrebiteľa. Takáto objednávka je konzultovaná a potvrdí sa elektronicky alebo písomne doporučene až vtedy, pokiaľ je jednoznačná pre predávajúceho aj kupujúceho.
 4. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb.
 5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky odoslaný generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením objednávky v zmysle ods. 7. tohto článku.
 6. Prijatá objednávka je považovaná za návrh  na uzavretie kúpnej zmluvy a nie je považovaná za záväznú.
 7. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 8. Kupujúci je potvrdením objednávky predávajúcim viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru a zvoleného spôsobu dopravy.
 9. Kupujúci môže objednávku stornovať, pokiaľ ešte nebola potvrdená predávajúcim. Predávajúci akceptuje oznámenie storna rovnakým spôsobom, ako objednanie tovaru v zmysle bodu 2. časti Objednávka.
 10. Predávajúci má právo pred potvrdením objednávky objednávku stornovať , ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak.

Platba 

Po skontrolovaní a potvrdení objednávky predávajúci pošle kupujúcemu emailom faktúru so zoznamom objednaných tovarov a údajmi na zaplatenie tovaru.

Za tovar možno platiť :     

 1. vopred prevodom na účet v euro alebo v českých korunách        
 2. hotovosťou pri prevzatí tovaru        
 3. po dohode prostredníctvom platobnej brány paypal, adresu pošle predávajúci kupujúcemu. 

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo zaplatením v hotovosti pri osobnom prevzatí objednávky.

 

Dovoz a prevzatie tovaru :

Tovar  objednaný cez tento internetový obchod je odosielaný spravidla do 4 dní od prijatia platby za tovar, s výnimkou osobného prevzatia tovaru, s výnimkou doručenia do zahraničia a s výnimkou vyhotovenia zákazky. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informuje predávajúci o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. Spolu s tovarom predávajúci zákazníkovi odošle faktúru (daňový doklad), návod na použitie a ošetrovanie produktov, ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

Spôsob doručenia tovaru musí byť uvedený v objednávke. Eshop filki.sk ponúka tieto možnosti doručenia a prevzatia tovaru :

 1. Kuriérska služba . Cena dopravy pri zaslaní kuriérskou službu sa riadi platným cenníkom v závislosti od hmotnosti zásielky a spôsobe doručenia a zobrazí sa priamo v objednávke po zvolení tohto spôsobu dopravy.
 2. Doručenie prostredníctvom spoločnosti Zásilkovna s.r.o. ,
 3. Slovenskou poštou – cena sa riadi platným cenníkom pošty za doručenie doporučene 2. triedou. Cena dopravy sa zobrazí v objednávke.
 4. Na žiadosť kupujúceho, po predchádzajúcej dohode s predávajúcim, môže byť zvolený aj iný spôsob doručenia s výnimkou dobierky, cena za tento spôsob doručenia bude uvedená vo faktúre.
 5. Po predchádzajúcej dohode je možné, nie však štandardné, bezplatné doručenie tovaru na území mesta Prievidze, s výnimkou okrajových časti. 
 6. Po predchádzajúcej dohode je možné bezplatné prevzatie tovaru priamo v prevádzkárni predávajúceho.

Eshop filki.sk doručuje výrobky do všetkých krajín Európskej únie a po dohode aj do iných štátov, za podmienky dodržania týchto obchodných podmienok.

Pre prípadné Informácie ma kontaktujte telefonicky na čísle: +421 903 922097.

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky, potvrdenej predávajúcim, kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru doručovateľskou firmou alebo za poškodenie zásielky doručovateľskou firmou.

Takisto predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa predajcu) v dôsledku akéhokoľvek obmedzení, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Miesto dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako adresu pre doručenie. Pokiaľ kupujúci adresu na doručenie neuvedie, tovar bude odoslaný na adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke.

Ak kupujúci zistí porušenie obalu zásielky, je povinný za prítomnosti prepravcu skontrolovať obsah zásielky a postupovať podľa obchodných podmienok prepravcu.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
 2. Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od  zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu.
 3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
  1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 5. Na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy, napríklad doporučeným listom zaslaným poštou alebo e-mailom na adresu: Ing. Iveta Hakošová FILKI, Dlhá 26, 971 01  Prievidza, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo  .
 6. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: formulár odstúpenia od zmluvy
 7. Tovar odoslaný spotrebiteľom na dobierku nebude predávajúcim prevzatý.
 8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov  pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 9. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ.
 10. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 11. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To znamená, že spotrebiteľ môže zaslať tovar súčasne s oznámením o odstúpení od zmluvy alebo následne, najneskôr do 14 dní odo dňa zaslania oznámenia o odstúpení od zmluvy. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 12. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
 13. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  5. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  6. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  7. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Dozorný orgán činnosti, alternatívne riešenie sporov

 1. Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, tf. 032/6400 113
 2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Ing. Iveta Hakošová, Dlhá 26, 971 01  Prievidza, IČO: 47144382 je Slovenská obchodná inšpekcia, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, ,  alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky  (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 3. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a boli v tom čase prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky sa predpokladá, že sa kupujúci oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj reklamačnými podmienkami tohto eshopu.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v prevádzkárni predávajúceho k nahliadnutiu kupujúcim a sú zverejnené na internetovej stránke eshopu.
 5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z. .
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. apríla 2017.