Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Článok I.

Úvodné ustanovenie

Prevádzkovateľ eshopu filki.sk, Ing. Iveta Hakošová FILKI, IČO: 47382122, so sídlom Dlhá 26, 971 01  Prievidza, ďalej len predávajúci, vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom prostredníctvom eshopu filki.sk .

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.
 2. Pri použitom tovare predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, predávajúci. zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 4. Záručná doba pri tovare je 24 mesiacov.
 5. Pokiaľpredávajúci kupujúcemu nevydá pri predaji tovaru záručný list, na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený predávajúcim a odovzdaný kupujúcemu.
 6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

Článok III.

Spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby. 
 2. Tovar zakúpený cez eshop filki.sk je kupujúci oprávnený reklamovať na adrese Ing. Iveta Hakošová FILKI, Dlhá 26, 971 01  Prievidza (ďalej len reklamačná adresa) .
 3. Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný predávajúcemu odoslať, príp. odovzdať tiež originál účtovného dokladu o kúpe reklamovaného tovaru, príp. záručný list (ďalej spolu ako „príslušné doklady“), ako aj popísať dôvod reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný jasne a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady uplatňuje, ako aj e-mailovú adresu alebo ipoštovú adresu a telefonický kontakt na účely komunikácie s predávajúcim.
 4. Kupujúci môže použiť reklamačný formulár, ktorý sa zobrazí po kliknutí na tento odkaz.
 5. V prípade reklamácie realizovanej poštou alebo kuriérskou službou odporúčame zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom REKLAMÁCIA. Zaslanie dobierkou predávajúci neakpcetuje a nepreberá,  náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci predávajúcemu na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
 6. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.
 7. V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informovať predávajúceho. na telefónnom čísle +421903922097, alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .  Pokiaľ tak kupujúci nevykoná a nahlási túto skutočnosť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, je na zvážení predávajúceho či takúto neskorú reklamáciu uzná alebo nie.
 8. Kupujúci môže reklamovať iba vadný (chybný, poškodený) tovar a je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.

  

Článok IV.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 2. Predávajúci je oprávnený vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť alebo opraviť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti; ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru. 
 3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu alebo opravu súčasti, ak tým predávajúcemu  nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 
 4. Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné.minimálne trojnásobné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. 
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. 
 7. Ak predávajúci vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou cenou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 8. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Článok V.

Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 
 2. O prijatí reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie. 
 3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Viazaná je pri tom rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle článku IV. uplatňuje. 
 4. O určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci oprávnený informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 6. O vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 7. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas 24 mesiacoch od jeho kúpy a predávajúci ju zamietne, kupujúci má právo zaslať tovar na odborné posúdenie. Odborným posúdením je vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša kupujúci. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci, ktorý je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa preukázania zodpovednosti za vadu náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta, ak je ich predmetom predaj tovaru alebo poskytnutie služby predávajúcim. 
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.filki.sk .

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.4.2017.